SUT Hakkında SGK nın Önemli duyurusu

Bilindiği gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği 25.03.2010 tarih 27532 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak 01.04.2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Tebliğin,  6.1.1.C-Sağlık raporlarının düzenlenmesi başlıklı bölümünün (9) uncu maddesinde yer alan “SUT’un yürürlüğe girmesinden önce düzenlenen sağlık raporları, bu SUT hükümlerine uygun olması kaydıyla düzenlendiği tarihte geçerli olduğu süre sonuna kadar geçerlidir. Bu SUT hükümlerine uygun olmayan raporlar, SUT’un 6.1.1.C (6) fıkrası kapsamında bu SUT hükümlerine uygun hale getirilebildiği takdirde geçerli olacaktır. (Kurumca süresi sonuna kadar geçerli olacağı duyurulan raporlar hariç)” hükmü ile ilgili olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan yazılı ve sözlü başvurularımız ile, “Kurumca süresi sonuna kadar geçerli olacağı duyurulan raporlar hariç” ifadesine açıklık getirilmesi talep edilmiştir. 

05.05.2010 tarihinde (bugün)  www.sgk.gov.tr adresinde, SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından “Sağlık Uygulama Tebliği Hakkında Duyuru” başlıklı bir metin yayımlanarak, hangi raporların SUT hükümlerine uygun olmasa da geçerli sayılacağına ve SUT uygulamaları ile ilgili bazı konulara açıklık getirilmiştir. 

Yapılan açıklamaya göre;


1- SUT’un “6.1.1.C- Sağlık raporlarının düzenlenmesi” başlıklı maddesinin (9) uncu fıkrası ile, Kurumca süresi sonuna kadar geçerli olacağı duyurulan raporlar;

Hepatit Tedavisi ile ilgili 27.7.2009 tarihli;

Osteoporoz Tedavisi ile ilgili 12.10.2009 tarihli, 2009/120 sayılı;

Diyabet tedavisi ile ilgili 31.3.2010 tarihli, 2010/44 sayılı;

Genelge/duyurularla duyurusu yapılmış raporlardır.

Söz konusu raporlarla ilgili uygulamaların bu doğrultuda yapılması gerekmektedir.


2- SUT’un “6.2.28. Lipid Düşürücü İlaçların Kullanım İlkeleri” maddesi kapsamında statinler ve statin dışındaki lipit düşürücü ilaçların kullanımı ile ilgili olarak; Daha önce ilaç kullanmayan hastalarda; statinler ve statin dışındaki lipit düşürücü ilaçlarla tedaviye başlamada esas olan LDL düzeyi veya trigliserit düzeyidir. Bu ilaçların temininde; tedaviye başlamaya esas olan ilk uzman hekim raporuna, bu rapor öncesi son 6 ay içinde yapılmış kan lipid düzeylerinin yüksek olduğunu gösteren tetkik eklenebileceği gibi; tetkik değerlerinin ilk uzman hekim raporunda belirtilmesi de yeterli olacaktır.

Ayrıca; “……raporlu hastalarda raporun yenilenmesi durumunda, yapılan tetkik sonucu dikkate alınmadan, daha önce alınmış ilacın teminine esas olan önceki raporun fotokopisinin rapora eklenmesi veya tedaviye başlama tarihi ve başlama değerlerinin raporda belirtilmesi yeterlidir…….” hükmü yer almakta olup; bu hükümde “önceki rapor” ifadesinden hastanın her rapor yenilenmesinde bir önceki raporu anlatılmaktadır.

Daha önce ilaç kullanmayan hastalara, bu grup ilaçlarla raporsuz olarak tedaviye başlanması durumunda; uzman hekim raporu ile ilgili koşullar aranmaksızın 6.2.28-A maddesinin (3) üncü fıkrası kapsamında işlem yapılacaktır.

3- Bazı ilaçların kullanımı için; Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen

“…..ilaçları tolere edememesi” veya

“….ilaçlara yeterli yanıt alınamaması” veya

“….intoleransı olması” gibi

koşulların sağlandığına dair SUT’ta bir zorunluluk bulunmayan belgelerin, rapor veya reçetelere eklenmesi talep edilmeyecek; raporda belirtilen koşulların sağlanıp sağlanmadığı raporu düzenleyen uzman hekim veya hekimlerin sorumluluğunda olduğundan, SUT’ta aksine

bir hüküm bulunmadıkça bu ifadelerin raporda belirtilmesi yeterli olacaktır.

4- SUT’un “6.2. Bazı Özel Hastalıklara ve İlaç Kullanımına İlişkin Düzenlemeler” başlıklı maddesi altında yer alan düzenlemelerde başlangıç kriterleri aranan tedavi gruplarında, 01.04.2010 öncesi tedavisine başlamış hastalar için, hastanın tedaviye başladığı tarihte yürürlükte bulunan Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilmiş başlangıç kriterleri kabul edilecek, idame tedavi kriterlerinde ise hastanın 1.4.2010 tarihi ve sonraki reçete tarihlerine göre yürürlükteki SUT hükümleri aranacaktır. Ayrıca; bu grup ilaçlar için düzenlenmiş raporlarda, 2010 SUT hükümlerinde yer alan diğer kriterlere uygunluk aranacaktır.