SUT Değişiklikleri

01 NİSAN 2010 tarihinden geçerli 2010 SUT un üzerinden daha 2 ay gibi kısa bir süre geçmişken,
yeni SUT değişiklikleri yayınlandı. Değişiklikler;

 
(2) Katılım payı uygulanacak sağlık hizmetleri aşağıda belirtilmiştir.
            a)Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme imzalanmış, görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiş
aile hekimleri hariç olmak üzere ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı
***Aile hekimi muayenelerinden alınan 2 TL muayene katkı payları için Danıştay 10. Dairesi
tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. SGK da yayınladığı Genelge ile 13 Mayıs 2010
tarihinden geçerli olmak üzere aile hekimliği muayeneleri için alınan 2 TL muayene ücretlerini kaldırmıştı,
 Şimdi yapılan değişiklikler ile bu durum SUT içerisine de girdi. GEÇERLİLİK TARİHİ:13 MAYIS 2010
 
 
4.5.4.K.1- İnvitro Fertilizasyon (IVF)
“(4) IVF bedellerinin ödenebilmesi için IVF uygulanacak kadında gebeliğin sürdürülmesine engel olabilecek
sistemik hastalık bulunmaması gerekmekte olup gebeliğin sürdürülmesine engel olabilecek sistemik hastalığın
bulunmadığının IVF tedavisi için gerekli sağlık kurulu raporunda belirtilmesiyeterlidir.
***Daha önce gebeliğin sürdürülmesine engel olacak sistemik hastalığın bulunmadığının sağlık kurulu raporu
ile belgelenmesi şeklindeki cümle, ek bir rapor istenmesi gibi anlam içerdiğinden, yeniden düzenlenerek bu
ibarenin IVF raporunda belirtilmesi şekline dönüştürüldü.  GEÇERLİLİK TARİHİ:03 HAZİRAN 2010
 
 
 
4.5.4.K.2. Ovulasyon İndüksiyonu (OI) + Intra Uterin Inseminasyon (IUI)
(1) a) Kadın hastalıkları ve doğum uzman hekiminin yer aldığısağlık kurulu raporudüzenlenmiş olması,
***Daha önceki resmi sağlık kurulu raporu isteyen düzenlemeden, resmi kelimesi çıkarılarak resmi ve özel
anlaşmalı tüm hastanelerin çıkaracağı sağlık raporları geçerli hale getirildi.  GEÇERLİLİK TARİHİ:03 HAZİRAN 2010
 
 
 
 
6.2.1.B- Leflunomid
(1) Romatoid artritli veya psoriatik artritli (Bu endikasyonda sadece Leflunomid 20-100 mg) hastaların tedavisinde;
***Romatoid artrit tedavisinde kullanılan Leflunomid (ARAVA), Psoriatik artrit tedavisinde de 20 mg-100 mg dozlarında
kullanılabilecek.  GEÇERLİLİK TARİHİ 09.06.2010
 
 
 
6.2.1.Ç-1- Anti TNF (Tümor Nekrözis Faktör) ilaçlar
 (2)Aksiyel tutulumlu ankilozan spondilitli hastalarda; biri maksimum doz indometazin olmak üzere en az 3 nonsteroid
antiinflamatuar ilacı maksimum dozunda kullanmasına rağmen yeterli cevap alınamayan (Bath Ankilozan Spondilit Hastalık
Aktivite İndeksi (BASDAİ) > 4) durumlarda, bu durumun 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla ilaca
başlanır
 (3) Periferik eklem tutulumlu ankilozan spondilitli hastalarda; maksimum dozda NSAİİ ile birlikte sulfasalazin veya
metotreksattan birinin kullanılmasına rağmen yeterli cevap alınamayan (Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivite İndeksi
(BASDAİ) > 4) durumlarda, bu durumun 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla ilaca başlanır
***Anti TNF ilaçları için Aksiyel tutulumlu ankilozan spondilitli ve Periferik eklem tutulumlu ankilozan spondilitli
hastalıklar için rapor süreleri 6 aydan 3 ay a çekildi.   GEÇERLİLİK TARİHİ:09 HAZİRAN 2010
 
 
 
6.2.1.Ç-2- Rituksimab;
(1) Romatoid Artritli hastalarda, methotrexat ile kombinasyon halinde, aktif romatoid artriti bulunan ve bir veya
daha fazla anti TNF tedavilerine rağmen hastalığı kontrol edilemeyen (DAS 28 SKORU>5.1 olan) erişkin hastalarda, en çok
6 kür (12 infüzyon şeklinde) olarak, yalnızca üniversite veya eğitim ve araştırma hastanelerinde en az bir romatoloji veya
klinik immunoloji uzmanı ile birlikte nöroloji uzman hekiminin bulunduğu 1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak,
romatoloji veya klinik immunoloji hekimleri tarafından reçetelenir
***Romatoid artritli hastalarda kullanılan Rituksimab (MABTHERA)     2 kür (4 enfüzyon) den 6 kür (12 enfüzyon) e çıkarıldı.                    
Sağlık kurulu raporunda Nöroloji uzmanının da bulunması şartı getirildi. Reçetelendirilme ise sadece Romatoloji veye Klinik
immunoloji hekimlerince yapılabilecek. GEÇERLİLİK TARİHİ:09 HAZİRAN 2010
 
 
 
 
6.2.2. Antidepresanlar ve Antipsikotiklerin Kullanım İlkeleri
(1)Trisiklik, tetrasiklik ve SSRI grubu antidepresanlar tüm hekimlerce yazılabilir. SNRI, SSRE, RIMA, NASSA grubu
antidepresanlar, psikiyatri, nöroloji, geriatri uzman hekimlerinden biri tarafından veya bu hekimlerden biri
tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir. Bupropiyon HCl; yanlızca
major depresif bozukluk tedavisinde; psikiyatri veya nöroloji uzman hekimleri tarafından veya bu hekimler tarafından
 düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.
(2) Yeni nesil (atipik) antipsikotiklerin (klozapin, olanzapin, risperidon, amisülpirid, ketiapin, ziprosidon,
aripiprazol, zotepine, Sertindol, paliperidon) oral formlarının, psikiyatri veya nöroloji uzman hekimleri tarafından,
 parenteral formlarının ise yalnızca psikiyatri uzman hekimleri tarafından reçete edilir. Klozapin en fazla 1 aylık dozda
 reçete edilebilir. Ketiapin bipolar bozukluk endikasyonunda yalnızca akut atakların tedavisinde ödenir, idame tedavisinde
ödenmez
 
***Bupropiyon HCL (ZYBAN,WELLBUTRİN XL) yalnızca Majör Depresif Bozukluk endikasyonunda ödenecek. Psikiyatri
veya nöroloji uzmanları reçeteleyebilir. Ya da yine bu uzmanlar raporlandırabilir.                                                         
***Ketiapin (SEROQUEL) Sağlık Bakanlığının yayınladığı
 Diğer Psikozlar(şizoaffektif bozukluk, sanrılı bozukluk, akut psikotik bozukluk genel tıbbi duruma bağlı
psikotik bozukluk, demansa bağlı psikoz), 
Dirençli veya psikotik özellikli depresyon,
Zeka geriliğine bağlı saldırgan davranışlarda,
Şizofreni tedavisinde ve
Bipolar Bozukluk endikasyonun da yalnızca akut atakların tedavisinde ödenir. Bipolar bozukluğun idame tedavisinde
ödenmez.                                                       GEÇERLİLİK TARİHİ:09 HAZİRAN 2010
 
 
 
6.2.9.A- Eritropoietin ve darbepoetin kullanım ilkeleri
 (3) Eritropoietin alfa-beta-zeta,  metoksipolietilen glikol epoetin beta ve darbepoetin endikasyon muadili olarak
 birbirlerinin yerine kullanılabilirler
 
6.2.9.A-1- Kronik böbrek yetmezliği ile ilişkili anemi endikasyonunda
“(1) Eritropoietin alfa-beta-zeta, metoksipolietilen glikol epoetin beta ve darbepoetin ile tedaviye başlamadan önce;
 hastanın ferritin ve/veya transferrin saturasyonu (TSAT) değerlerine bakılacaktır. Bu değerler TSAT < %20 ve/veya
ferritin <100 µg/L ise hastaya öncelikle oral veya intravenöz demir tedavisine başlanacaktır. TSAT ≥ %20 ve/veya
ferritin ≥ 100 µg/L olduğunda hemoglobin değeri 10 gr/dl altında ise tedaviye başlanır. Hedef hemoglobin
değeri 11-12 gr/dl arasıdır. Hemoglobin değeri 11 gr/dl’ye ulaşıncaya kadar başlangıç dozunda tedaviye devam
edilir ve Hb seviyesini 11-12 gr/dl arasında tutabilmek için idame dozda tedaviye devam edilir. Hb seviyesi
 12 gr/dl’yi aşınca tedavi kesilir. Hasta Hb seviyesi için takibe alınacak ve Hb seviyesi 11-12 gr/dl’nin arasına
 gelince hastaya idame dozda tedaviye tekrar başlanabilir. İdame tedavi sırasında ve/veya tedaviye yeniden başlandığında
 TSAT >%20 ve/veya ferritin >100 µg/L olmalıdır. Bu değerlere hemodiyaliz hastalarında 3 ayda bir, periton diyaliz
hastalarında 4 ayda bir bakılır ve tetkik sonuç belgesi reçeteye eklenir. Tetkik sonuçlarının cihaz çıktısı şeklinde
 olması şart olup, el yazısı ile yazılan sonuçlar dikkate alınmaz.
(2) Eritropoietin alfa-beta-zeta, metoksipolietilen glikol epoetin beta ve darbepoetin, nefroloji uzman hekimi veya
 diyaliz sertifikalı uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak, nefroloji uzman
hekimi veya diyaliz merkezinde görevli diyaliz sertifikalı tüm hekimlerce yazılabilir.
 (3) Tedaviye başlama ve idame dozu, sırasıyla; darbepoetin için 0.25-0.75 mcg/kg/hafta ve
idame dozu 0.13-0.35 mcg/kg/hafta, eritropoietin alfa-beta-zeta için tedaviye başlangıç dozu 50-150 IU/kg/hafta
 ve idame dozu 25- 75 IU/kg/haftadır. Metoksipolietilen glikol epoetin beta için ise tedaviye başlama dozu iki haftada
 bir; 0,6-0,94 mcg/kg, idame dozu ise ayda bir 0,6-0,94 mcg/kg dır.
***Eritropoietin ve darbepoetin verilme, tedaviye başlanıç ve idame dozları kuralları içersine Metoksipolietilen glikol
 epoetin beta eklendi. GEÇERLİLİK TARİHİ:09 HAZİRAN 2010
 
 
 
 
 
             
             6.2.12.B- Spesifik olmayan/gamma/polivalan immünglobulin (IVIg) ler
          (3) Kronik İnflamatuvar Demiyelizan Polinöropati endikasyonunda nöroloji uzman hekiminin düzenlediği uzman
hekim raporuna dayanılarak tüm uzman hekimler tarafından reçete edilir.
 
***İmmünglobulinlerin kullanıldığı endikasyonların içerisine Kronik İnflamatuvar Demiyelizan Polinöropati tanısıda
eklendi. Nöroloji uzmanını çıkardığı raporla tüm hekimler yazabiliyor.  GEÇERLİLİK TARİHİ:09 HAZİRAN 2010
 
 
6.2.15.B- Silostazol;
(1) En az bir kalp damar cerrahi uzman hekiminin yer aldığı, kalp damar cerrahi uzman hekiminin bulunmadığı yerlerde
ise kardiyoloji uzmanı ile genel cerrahi uzman hekiminin birlikte yer aldığı, 1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna
dayanılarak; bu hekimlerce veya iç hastalıkları veya aile hekimliği uzman hekimlerince;
a) İleri evre periferik arter hastalığı olup (Doppler veya Anjiyografik olarak hastalığı tespit edilmiş ve klas 3
veya klas 4 semptomları olan) operasyon yapılamayan hastalarda;
b) Doppler veya anjiyografi ile periferik arter hastalığı tespit edilmiş olan ve eşlik eden hastalıklar nedeniyle
operasyonu yüksek riskli olan hastalarda;
reçete edilir
 
***Silostazol (PLETAL) ödenme şartları daha anlaşılır hale getirilmiş. Daha önce raporda Kalp damar cerrahi uzmanı
yanında, Kardiyoloji ya da genel cerrahi uzmanı istenme şartı kaldırılmış.              
3 hekim imzalı Sağlık kurulu raporunda Kalp damar cerrahi uzmanını bulunması yeterli.
Kalp damar cerrahi uzmanı yok ise 3 imzalı sağlık kurulu raporunda Kardiyoloji ve Genel cerrahi uzmanının birlikte
imzasının bulunması gerekiyor.
GEÇERLİLİK TARİHİ:09 HAZİRAN 2010
 
 
6.2.35. Nöropatik Ağrıda İlaç Kullanım İlkeleri
 (2) Pregabalin; üçüncü basamak sağlık kurumlarında romatoloji, anestezi ve reanimasyon, immünoloji, endokrinoloji
ve metabolizma hastalıkları, nöroloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimleri tarafından veya bu uzman
hekimlerden birinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.
 
***Pregabalin (LYRICA) için reçetelendiren ve rapor çıkarabilen hekimler arasından Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji
 hekimleri çıkarıldı. Bu hekimlerin çıkardığı önceki raporlar devre dışı kalır.   GEÇERLİLİK TARİHİ:09 HAZİRAN 2010
 
 
 
6.2.36. Parkinson İlaçları Kullanım İlkeleri
(1) Apomorfin, kabergolin, entakapon ve kombinasyonları, rasajilin, pergolid mezilat, pramipexol hidroklorür,
bornaprin hidroklorür ve ropinirol etken maddelerini içeren ilaçlar
(2) Tolkapon;
(4) Bu ilaçlar “Huzursuz bacak” sendromunda ödenmez
 
***DOSTİNEX-STALEVO-COMTAN-AZİLECT-PERMAX-PEXOLA-REQUİP-TASMAR-PK-MERZ gibi ilaçlar Huzursuz Bacak Sendromunda
 ödenmez.
Endikasyonun da bulunsa bile 20.00 kodu ile verilemez.                                        
GEÇERLİLİK TARİHİ:09 HAZİRAN 2010
 
 
 
6.2.38. Diyabet Tedavisinde İlaç Kullanım İlkeleri
 (3) Analog insülinler, Rosiglitazon ve Pioglitazon ile Rosiglitazon veya Pioglitazonun insülin ile kombine
kullanımlarıendokrinoloji, iç hastalıkları ve kardiyoloji uzman hekimlerince veya bu hekimlerce düzenlenen
uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir
           (4) DPP-4 Antagonistleri (Sitagliptin,vildagliptin) ve oral antidiyabetiklerin kombine preperatları;
endokrinoloji uzman hekimlerince ya da bu uzman hekim raporu ile tüm hekimlerce; üniversite ve eğitim ve araştırma
hastanelerinde ise iç hastalıkları uzman hekimlerince ya da bu uzman hekim raporu ile tüm hekimlerce reçete edilebilir.
 
***AVENDIA-GLİFİX gibi ilaçların İNSÜLİN ler ile kombine kullanımındaki sıkıntı giderildi.
LANTUS-AVENDIA-GLİFİX VE İNSÜLİNLER ile kombine olarak Endokrinoloji, İç hastalıkları ve Kardiyoloji uzmanlarınca
 reçetelenir. Ya da bu uzmanların çıkardığı raporla tüm hekimlerce reçetelenir.
Vildagliptin (GALVUS) da JANUVİA ve AVANDAMET ile aynı kurallara göre yazılacak. Yani ya Endokrinoloji uzmanı
reçetelendirecek yada bu uzmanın çıkardığı raporla tüm hekimler reçetelendirecek. Üniversite ve araştırma hastanelerinde
 ise İç hastalıkları uzmanı tarafından reçetelendirilecek yada bu uzmanın çıkardığı raporla tüm hekimlerce reçetelendirilecek.
   GEÇERLİLİK TARİHİ:09 HAZİRAN 2010
 
 
***Esomeprazol (NEXIUM) EK-2/A 13-6 UH-P listesinden çıkarıldığından tüm hekimlerce reçetelendirilir.       
GEÇERLİLİK TARİHİ:09 HAZİRAN 2010
 
 
6 Metil Fenidat HCl Hiperaktivite ve dikkat eksikliği tedavisinde, yalnızca 18 yaş altında ve psikiyatri
uzmanlarınca reçete edilebilir


 
***Metil Fenidat HCL (RİTALİN) sadece Psikiyatri uzmanları tarafından reçetelendirilecek. Daha önce Nöroloji
 ve Çocuk sağlığı uzmanları tarafından da yazılabiliyordu.       GEÇERLİLİK TARİHİ:09 HAZİRAN 2010
 
 
18 Eritromisin+Isotretinoin / Eritromisin+Tretionin /
Eritromisin+ Benzoilperoksit (Topik formları dahil)/
Klindamisin+Benzoilperoksit Sadece Cilt Hastalıkları Uzman Hekimlerince


 
***2010 SUT dan çıkarılan yada yazılması unutulan? Eritromisin+Benzoilperoksit (BENZAMYCİN JEL) tekrar
listeye geri eklendi. Sadece Cilt hastalıkları Uzmanlarınca reçetelenir.
Eritromisin+Isotretinoin       (ISOTREXIN  JEL )                                                                 
Eritromisin+Tretionin            (ERITRETIN JEL)
                                                       
Eritromisin+Benzoilperoksit (BENZAMYCİN JEL)
Klindamisin+Benzoilperoksit (CLINDOXYL JEL)
 GEÇERLİLİK TARİHİ:09 HAZİRAN 2010
 
 
24 Rifaksimin (Yalnızca intestinal aşırı çoğalma sendromu, hepatik ensefalopati, kolonun semptomatik
komplike olmayan divertiküler hastalığı, kronik bağırsak inflamasyonu gibi rifaksimine duyarlı bakteriler
 tarafından desteklenen GI hastalıkların tedavisi ve kolorektal cerrahide enfektif komplikasyonların proflaksisi
 endikasyonlarında)  UH-P


 
GEÇERLİLİK TARİHİ:09 HAZİRAN 2010
 
EK YAPILDI:
*** ÜROPAN ve JURNISTA;                     
 
Üroloji, nöroloji, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, pediatrik cerrahi, FTR,
 geriatri uzman hekimlerince reçete edilebilir.Geriatri, üroloji veya nöroloji uzman hekimlerinin düzenlediği uzman hekim
raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.
 
 
***DETRUSITOL, SPAZMEX, EMSELEX, MICTONORM,VESICARE;
 
Oksibutinine yanıt alınamayan ya da tolere edemeyen hastalarda
 
Üroloji, nöroloji, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, pediatrik cerrahi, FTR, geriatri
 uzman hekimlerince reçete edilir.
Geriatri, üroloji veya nöroloji uzman hekimlerinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce
reçete edilir. GEÇERLİLİK TARİHİ:09 HAZİRAN 2010