Önemli Duyurular
Anasayfa / Duyurular / Odamızdan / SGK dan Önemli Duyuru

SGK dan Önemli Duyuru

Eczaneler tarafından reçete karşılama sırasında;

1. Özellikle, Hiperlipidemi/Hiperkolesterolemi tanılı e-raporlarda; LDL veya trigliserit değerlerinin ölçümün yapıldığı tarih ile birlikte raporda belirtilmesi, ve Osteoporoz tanılı e-raporlarda; istenilen KMY ölçümlerindeki T skorlarıyla birlikte bu T skorlarının hangi bölgeye (L1-L4 total, femur total, gibi) ait olduğunun ve tetkikin yapıldığı tarihin e-rapora yazılması,

2. Sağlık Uygulama Tebliği’nin “Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) İle Verilebilecek İlaçlar Listesi (Ek-2/C)”nde yer alan ilaçların tedavi şemalarının e-raporlara işlenmesi,

3. 11.03.2011 tarihinden öncesinde şeker ölçüm stribi kullanmakta olan hastalara ait şeker ölçüm cihazı reçetelerinin karşılanması,

Hususlarında tereddütler olduğu bildirilmektedir.

Sağlık Uygulama Tebliği, “7.3.5. Şeker ölçüm çubukları” başlıklı maddesi b fıkrasında “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış bulunan mevcut kan şekeri ölçüm cihazları 6 (altı) ay süre ile değiştirilemez.” ifadesi yer aldığı için 01.03.2011 tarihinden önce şeker ölçüm stribi kullanmakta olan hastaların, 01.09.2011 tarihinden önce şeker ölçüm cihazı almaları durumunda almış oldukları cihaz bedelleri ödenmeyecektir.

Sağlık Uygulama Tebliği’nin “6.İlaç Temini Ödeme Esasları” başlıklı bölümü ve bu bölüm ile ilgili eklerde, bazı ilaçların kullanımı için düzenlenecek raporların ekinde belge ibraz edilmesine ilişkin Tebliğ’de hükümler yer almaktadır. Elektronik rapor düzenlenmesi durumunda Tebliğ’de rapora ekleneceği belirtilen belgelere ait bilgiler rapor içinde belirtilecek olup, ayrıca belge istenmeyecektir.

Ancak raporda belirtilmesi mümkün olmayan belgeler sağlık kurumunda hasta dosyasında muhafaza edilecek, belgelerdeki işlemlerin yapıldığı ve değerlendirme sonucu raporun açıklama bölümünde belirtilecektir. Örneğin; SUT’un 6.2.33. “Makula Dejenerasyonunda Kullanılan İlaçların Kullanım İlkeleri” başlıklı maddesi gereği rapor ekinde aranan hasta anamnezi, FFA ve lezyona ait renkli resim gibi belgelere ait bilgiler, elektronik rapor içinde belirtilemeyeceğinden, bu belgeler sağlık kurumunda hasta dosyasında muhafaza edilecek, belgelerin değerlendirilme sonucu raporun açıklama bölümünde belirtilecektir.

Bu şekilde düzenlenmeyen raporlar iade edileceğinden, söz konusu raporlarla ilaç karşılarken bu hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Hakkında Genel Sekreter

x

Check Also

2017 Yılı Satış Hasılatı Bilgilerinin EBS’ye Girilmesi Hakkında!!!

41.A.0001333 01.02.2018 BÖLGE ECZACI ODASI  YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA Bilindiği üzere, Birliğimiz ile ...